เงื่อนไขการให้บริการ

  • ผู้ลงประกาศต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นข้อมูลที่เป็นจริง
  • ไม่ลงประกาศซ้ำกัน หากพบเจอทางทีมงานขอยกเลิกบัญชีทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า
  • ไม่ลงข้อมูลที่ขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีงามของไทย
  • ไม่ลงประกาศหรือข้อความใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น หรือข้อความที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือนร้อนถึงแม้จะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม
  • ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการใช้งานบัญชีเมื่อไรก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ทางเว็บไซต์และผู้ดูแลไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานผิดพลาดของระบบ หรือการถูกฉ้อโกง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น